Prosument

 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.
Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montażmikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

W III kwartale 2014 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy program priorytetowy „Prosument- linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Okres wdrażania programu został wyznaczony na lata 2014-2020.

Celem tego programu jest ograniczenie a nawet uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji- energii z odnawialnych źródeł energii w wyniku zakupu i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Program skierowany jest do osób fizycznych  oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które planują zakup u montaż małej lub mikroinstalacji OZE, związanej z budynkiem mieszkalnym jedno- lub wielorodzinnym, do produkcji energii elektrycznej bądź cieplnej, a także do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Forma i poziom dofinansowania:

Dofinansowanie dla programu udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych zakupu oraz montażu małych/ mikro instalacji odnawialnych źródeł energii.

Wartość dotacji wyniesie więc od 15 do 30 % wartości inwestycji.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych ma wynieść dla instalacji do 10 kW- 10 000 PLN za 1 kW oraz dla instalacji powyżej 10 kW- 8 000 PLN za 1 kW.

Dla osób fizycznych, maksymalne kwoty dofinansowania na ww. przedsięwzięcia wynoszą:

  • W przypadku jednego źródła energii cieplnej lub elektrycznej- 100 000,00 PLN
  • W przypadku kilku źródeł energii cieplnej lub elektrycznej- 150 000,00 PLN
  • Dla spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych kwoty te wynoszą:
  • W przypadku jednego źródła energii cieplnej lub elektrycznej – 300 000,00 PLN
  • W przypadku kilku źródeł energii cieplnej lub elektrycznej- 450 000,00 PLN

Dofinansowanie otrzymywane z NFOŚiGW udzielane jest  łącznie z pożyczką i wynosi nie mniej niż 1 000 tys. PLN. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 1 % natomiast okres kredytowania wynosi 15 lat.

Nabór projektów

Wnioski będzie można składać w trybie ciągłym, w bankach które zawarły umowę o współpracę z NFOŚiGW. Nabór dla Jednostek Samorządu Terytorialnego będzie prowadzony z pominięciem banków, dzięki czemu nabór będzie rozpoczęty wcześniej.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek rozpatrywane są w trybie ciągłym, w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowanie decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego limitu środków.

Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki składany jest równocześnie z wnioskiem w formie dotacji.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia polegające na instalacji lub montażu odnawialnych źródeł energii takich jak:

  • Źródeł ciepła opalanych biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt-  do 15% dofinansowania a w okresie lat 2014 – 2015 do 20% dofinansowania
  • Systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie oraz mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe - do 30% dofinansowania a w okresie lat 2014 – 2015 do 40%

 

Warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym:

Procedura naboru i wyboru wniosków o udzielenie dofinansowania odbywa się zgodnie z zawartą pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW umową, na podstawie której następuje udostępnienie środków.  Pożyczka wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia udzielana jest przez WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW;

  • oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 1%;
  • maksymalny okres finansowania pożyczką wynosi 15 lat od daty planowanej pierwszej wypłaty transzy pożyczki;
  • maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie.

Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia. Pożyczki udzielane w ramach programu nie podlegają umorzeniu.

Dofinansowaniu nie podlegają instalacje zakończone przed dniem złożenia w WFOŚiGW wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent końcowy zobowiązany jest do przekazywania danych o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Created by Diamond Studio Webdesign