Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego opracowanie jest odzwierciedleniem  postulatów zawartych w Założeniach do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego uchwałą Rady Ministrów w sierpniu 2011 roku. Program ten zakłada rozwój niskoemisyjnych  źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększanie roli energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (przede wszystkim w formie rozproszonych – konsumenckich źródeł energii, montowanych na obiektach prywatnych).

Treść i zakres Planu wynika z  dokumentu zatytułowanego „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”, opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wskaźniki emisji wykorzystane w dokumencie, wynikają natomiast z opracowań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, składa się z dwóch części:

  • Inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, która opiera się na danych dotyczących zużycia paliw i energii na terenie gminy (Paliw opałowych, paliw transportowych, ciepła systemowego, energii elektrycznej, gazu sieciowego),
  • Planu działań, w którym wskazano propozycje działań przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej gminy oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także wskazującej źródła finansowania w ramach unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020.

Wielkość emisji na terenie gminy uzależniona jest od wielu czynników, ale do najważniejszych z nich należą:

  • Ilość gospodarstw domowych,
  • Ilość podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,
  • Natężenie ruchu samochodowego,

Z tej perspektywy, warto przyjrzeć się sytuacji demograficznej  i gospodarczej gminy. Liczba ludności w gminie Brańszczyk w 2013 roku wynosiła 8 428. Średnia gęstość zaludnienia to 51 osób/km2, na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet. W 2013 roku gminę zamieszkiwały 4243 kobiety oraz 4185 mężczyzn. W 2013 roku w gminie Brańszczyk było 1297 osób w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 14 lat), w tym 649 mężczyzn oraz 648 kobiet, 5522 osób w wieku produkcyjnym (w tym 2988 mężczyzn oraz 2534 kobiety) oraz 1609 osób w wieku poprodukcyjnym – w tym 548 mężczyzn oraz 1061 kobiet. W 2003 roku liczba mieszkań w gminie Brańszczyk wynosiła 2413 i pomimo braku wyraźnego wzrostu populacji w gminie, 2013 roku liczba mieszkań wyniosła już 2669.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wielkość emisji jest działalność podmiotów gospodarczych. Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Brańszczyk w 2002 roku wyniosła 446 i z roku na rok rosła. W 2010 roku liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych było już 479.

W 2000 roku na terenie gminy zarejestrowanych było 1033 pojazdów, w tym 841 samochodów osobowych, 132 samochodów ciężarowych, 36 ciągników rolniczych, 9 ciągników samochodowych, 7 autobusów, 6 motocykli/motorowerów oraz 2 samochody specjalne.

W roku 2014 liczba pojazdów zarejestrowanych wzrosła ponad pięciokrotnie. Największy wzrost zarejestrowano wśród samochodów osobowych (do 3 999 sztuk) oraz samochodów ciężarowych (do 598). Wzrosła również liczba motocykli/motorowerów (do 407 sztuk), ciągników rolniczych (do 378 sztuk), ciągników samochodowych (do 173 sztuk), samochodów specjalnych (d0 20 sztuk) oraz autobusów (d0 19 sztuk). Dodatkowo w gminie Brańszczyk pojawiły się do 2014 roku dwa samochody sanitarne. Spowodowało to proporcjonalny wzrost emisji dwutlenku węgla pochodzącej z transportu.

Wzrost ilości pojazdów zarówno w skali gminy jak i całego kraju skutkuje wzrostem natężenia ruchu na drogach wojewódzkich, co przedstawia tabela zamieszczona poniżej. Zebrane dane pochodzą z pomiarów natężenia ruchu prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Sumaryczny bilans emisji przedstawiono na wykresie zamieszczonym poniżej, jego bliższa analiza wskazuje, iż kluczowym problemem z perspektywy zanieczyszczeń i emisji jest ruch samochodowy. Zauważalny jest również wzrost zużycia paliw opałowych. W pozostałych obszarach wzrost emisji nie jest aż tak znaczący. Inwentaryzację emisji CO2 [Mg CO2] dla Gminy Brańszczyk przeprowadzono w oparciu o dane uzyskane od dystrybutorów energii, ciepła, gazu, z dokumentów strategicznych, ankietyzacji budynków użyteczności publicznej, Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz danych statystycznych.

W planie działań przewidziano możliwość realizacji kilkunastu zadań sprzyjających redukcji zanieczyszczeń i poprawie efektywności energetycznej. Możliwość ich realizacji uzależniona jest jednakże od pozyskania zewnętrznych funduszy w perspektywie budżetowej 2014-2020, bądź zaangażowania finansowego mieszkańców i podmiotów gospodarczych (m.in. w budowę własnych źródeł energii odnawialnych.)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Created by Diamond Studio Webdesign